BigDaT 2015
26.-30.1.2015
Administrative Domain (AD)

Administrativna domena je zbirka gostiteljskih računalnikov, usmerjevalnikov in omrežij, ki jih upravlja en administrativni urad (administrative authority).

WEB on TV: Cross-National User Study for Designing Better User Experience
Avtorji: Emilija Stojmenova, Jože Guna, Daniela Hauswirth, Roland Winkler, Manfred Ninaus and Matevž Pogačnik
BigDaT 2015
18. avgust 2014
  Natisni   Povečaj pisavo   Pomanjšaj pisavo

Diplomske in magistrske naloge

Diplomsko in magistrsko delo predstavlja zaključno študijsko obveznost študentov. V njem študent samostojno obdela strokovni problem in s tem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela.


Natančen opis, navodila, postopki prijave, oddaje in zagovora diplomskega in magistrskega dela ter vsi potrebni obrazci se nahajajo na fakultetnih straneh.


Teme razpisanih diplomskih in magistrskih nalog:


Varnost komunikacijskih vodil v vozilu (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Andrej Štern e-mail (VSŠ)
 • Področje: Varnost
 • Opis: V sodobnem vozilu se posamezni sklopi upravljajo preko komunikacijskih vodil, med katere sodita CAN (angl. Controller Area Network) ali izvedenka LIN (angl. Local Interconnect Network). Dostop do vodil je mogoč čez vmesnike, ki so enostavno dosegljivi in tako predstavljajo varnostna tveganja. Zato se pojavljajo tehnološke rešitve, kjer lahko napadalci s povsem enostavno strojno opremo na osnovi Arduino plošč prevzamejo nadzor nad vozilom. Cilj naloge je raziskati in preučiti ranljivost elektronskega dostopa do komunikacijskega omrežja znotraj vozila na žični in brezžični način, predstaviti mehanizme dostopa do osrednjega računalnika in možnosti, ki nepooblaščene posege v avtomobilsko elektroniko preprečujejo.


Zasnova vremenske lokacijske storitve (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail (UNI), mag. Andrej Štern e-mail (VSŠ)
 • Področje: Lokacijske pametne storitve
 • Opis: Gotovo ste že poskušali iz radarske padavinske slike in animacije ugotoviti, ali se nevihta približuje ali oddaljuje od vas, koliko minut imate še na voljo, preden vas dež ujame med tekom, na kolesu, med izletom v naravi. Ko ste čakali, da neha deževati, vas je verjetno zanimalo, kdaj predvidoma bo nehalo, mogoče celo ocena, koliko časa ne bo deževalo. Izdelajte aplikacijo, ki vam bo za vašo ali izbrano lokacijo povedala, koliko minut imate še na voljo, preden vas dež ujame oz. kdaj bo nehalo deževati.


Arhitekture omrežij 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite arhitekture sistemov 5G z vidika različnih pristopov k fiksno-mobilni konvergenci in upoštevaje tudi storitve tipa multicast in broadcast. Predstavite konvergentno kontrolno raven v takšnih sistemih, ki podpira različne uporabniške (dostopovne) ravni in upravljanje naprav. Predstavite tudi nabor temeljnih storitev takšnega omrežja, za npr. naslavljanje, mobilnost, kvaliteta storitev, varnost in zasebnost.


Virtualizacija in SDN v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite možnosti virtualizacije omrežni funkcij (NFV) in programsko definiranega omrežja (SDN) pri kontroli in upravljanju omrežij 5G. Preučite možne programske vmesnike (API) za izvajanje aplikacij v 5G.


Večdomensko povezovanje 5G sistemov (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mailali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite vidike večdomenskega povezovanja 5G sistemov. Pri tem upoštevajte izzive povezovanja omrežij različnih operaterjev ter povezovanja heterogenih tehnologij. Predstavite vidike arhitekture upravljalskih ravni, zmogljivosti, razširljivosti in robustnosti ter varnosti v večdomenskem načinu delovanja.


Upravljanje kognitivnega omrežja v sistemih 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Predstavite koncepte upravljanja omrežja v sistemih 5G, ki omogočajo samo-upravljanje (self-management) omrežja. Preučite možne vplive takšnega načina upravljanja omrežja na stroške delovanja omrežja, kvaliteto storitev in uporabniško izkušnjo, ter varnost.


Upravljanje storitev za zagotavljanje uporabniške izkušnje v 5G (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail ali dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite relacije med kvaliteto storitve (QoS) in uporabniško izkušnjo (QoE) v sistemih 5G. Predstavite metrike in možne pristope k podajanju stanja v omrežni infrastrukturi in zmogljivosti uporabniški terminalov, kot podlaga za preučevanje uporabniške izkušnje. Analizirajte značilnosti omrežji 5G z vidika QoE pri različnih tipih uporabniškega prometa.


Povezava prosto dostopnih senzorjev življenskih funkcij v platformo OpenEHR  (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje:  e-zdravje in well-being
 • Opis: OpenEHR je standardiziran sistem digitalizacije zdravstvenih kartotek z namenom centralizacije zdravstvenih podatkov. V okviru diplomske naloge analizirajte standard OpenEHR in platformo Think!EHR. Za praktični primer povežite prosto dostopni senzor aktivnosti, telesne teže ali naprimer krvnega tlaka v platformo Think!EHR in definirajte podatkovne tipe v skladu s standardom OpenEHR.


Digitalizacija elektronskih zdravstvenih kartotek s pomočjo OpenEHR (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), dr. Matevž Pustišek e-mail (VSŠ)
 • Področje:  e-zdravje
 • Opis: Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije, je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.
  Zaradi prednosti, ki jih prinašajo sodobne informacijske tehnologije je trend, da se le-ta seli tudi v nekoč zaprte sisteme, kot je zdravstvo. Želja vseh je, da se podatki hranijo varno na enem mestu skozi celotno življensko obdobje posameznika, kar znatno pripomore pri zgodnjem odkrivanju bolezni in samem zdravljenju. V okviru diplomske naloge preverite trende, ki se pojavljajo v svetu na področju digitalizacije zdravstvenih kartotek, analizirajte obstoječe standarde s poudarkom na OpenEHR, preverite varnostne zahteve, načine označevanja podatkov ter primerjajte obstoječe platforme. Za praktični primer s pomočjo platforme Think!EHR ustvarite vzorčno kartoteko, ki bi jo predlagali slovenkemu zdravstvu.


Pregled Bluetooth Smart tehnologije (UNI)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje:  Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Razvoj brezžične povezljivosti kratkega dosega je privedel do standardizacije Bluetooth Smart (poznan tudi kot Bluetooth Low Energy oziroma Bluetooth 4.0) tehnologije, ki omogoča energijsko varčno komuniciranje med različnimi senzorji in drugimi napravami. V primerjavi s starejšimi različicami tehnologije Bluetooth je bil nekoliko spremenjen tudi sam protokol, kar predstavlja velik izziv z vidika združljivosti in funkcionalnosti. V okviru diplomske/magistrske naloge predstavite Bluetooth Smart ter ga primerjajte s starejšimi različicami ter drugimi konkurenčnimi tehnologijami. Izpostavite razlike med Bluetooth Smart in starejšimi različicami z vidika storitev ter storitvenih profilov, ki jih tehnologija podpira. Preverite podporo novemu protokolu v trenutno najbolj aktualnih mobilnih platformah (Android, iOS, Windows Mobile). Izvedite test združljivosti različnih Bluetooth Smart naprav (merilci srčnega utripa, tlaka, temperature itd.) v različnih aplikacijah na Android, iOS in Windows Mobile platformah ter izpostavite morebitne težave in razlike v delovanju. Razvijte prototip aplikacije za komunikacijo z izbrano Bluetooth Smart napravo na eni izmed platform ter predstavite potek in rezultate razvoja.


Analiza DNS logov (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail (UNI), mag. Janez Sterle e-mail (VSŠ)
 • Področje:  Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Sistem za avtomatsko analizo prometnih podatkov (dnevniki aplikacij), ki odkrije anomalije kot so nenadno povečanje/padec prometa oz. ‘neopazno’ povečanje prometa čez daljše časovno obdobje (s ponavljajočimi vzorci). Analiza mora vključevati ‘učno’ dobo, v kateri sistem spoznava vzorce običajnega prometa na podlagi katerega kasneje analizira promet. Sistem mora podpirati tudi ročne popravke njegovih odločitev (označevanje false positive/negative odločitev).


Vizualizacija geolokacije uporabnikov video storitev (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: multimedijske storitve, omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Z uporabo odprtih vmesnikov (API-jev) izdelajte spletno aplikacijo, ki na zemljevidu prikazuje geolokacijo uporabnikov, ki gledajo video prenos oz dostopajo do vsebin na strežniku za multimedijske pretočne vsebine. Podatke o dostopih pridobite iz pretočnega strežnika, prikaz naj bo viden na spletni strani.


IoT FI-Ware infrastruktura (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Fi-Ware je ena izmed pomembnejših platform bodočega interneta (Future internet). Analizirajte FI-Ware infrastrukturo in gradnike (eneric enablers ter specific enablers). Vzpostavite FI-Ware testno okolje ter na osnovi enablerjev realizirajte preprosto aplikacijo.

Fi-ware je ena izmed pomembnejših platform bodočega interneta (future internet). Analizirajte FI-Ware infrastrukturo in gradnike (generic enablers ter specific enablers). Vzpostavite FI-ware testno okolje ter na osnovi enablerjev realizirajte preprosto aplikacijo.


Nove usmerjevalne arhitekture ali biološko navdahnjeno usmerjanje (Biologically inspired routing) (UNI/MAG)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Glede na predvidevanja, bo leta 2020 več kot 30 milijard naprav povezanih v internet (internet stvari, internet prihodnosti). Usmerjanje, ki je eden izmed ključnih gradnikov interneta, ni prilagojeno novim zahtevam. Vse več je nenamenskih naprav, ki so in bodo v bodoče sposobne usmerjati promet. V ta namen bodo potrebne prilagoditve usmerjevalne arhitekture, protokoli bodo bolj avtonomni pri upravljanju/usmerjanju prometnih tokov.


Brezžični senzorski sistem (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: V zadnjih letih smo priča hitremu razvoju brezžičnih senzorskih sistemov saj visoka stopnja integracije omogoča izdelavo majhnih, zmogljivih, energijsko varčnih in poceni senzorjev z uporabo enega čipa. Primer takega čipa je Nordic semiconductor nRF24LE1, ki vsebuje 2.4GHz brezžični vmesnik, centralno procesno enoto z različnimi vmesniki in manjšo količino bliskovnega pomnilnika. V okviru diplomske naloge predstavite senzorske sisteme, njihovo uporabo in implementirajte preprost brezžični senzorski sistem z uporabo nRF24LE1.


Analiza značilnosti M2M prometa v pametnih omrežjih (SmartGrid) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Preučite literaturo na temo M2M komunikacij, protokolov in analiz prometa s tega področja. Poudarek naj bo na Smart GRID komunikaciji.  Z empiričnimi meritvami analizirajte podatkovni promet na nekaj znanih napravah s tega segmenta (npr. Green Energy Reality, Cside, VSN, Energy Conductors) in drugih implementacijah (npr. RaspberryPi), ko te prenašajo senzorske podatke. Posebno pozornost namenite identifikaciji tipa porazdelitve prometa, zakasnitev, potresavanje zakasnitv in porazdelitve dolžin paketov. Po potrebi izdelajte programski vmesnik (splet) za priklop na te naprave (npr. JSON, RPC).


Ponovno odkritje USSD tehnologije za namene varnega Mobilnega plačevanja (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Analiza varnosti USSD tehnologije za namene Mobilnega plačevanja  (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona)
  Izdelava praktičnega predloga POC/DEMO uporabe USSD tehnologije za varno Mobilno plačevanje (plačevanje vstopnic, položnic, plačilo računov, plačevanje/vračanje/posojanje denarja med uporabniki mobilnega plačevanja preko mobilnega telefona).


Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik  e-mail
 • Področje: Pametne storitve
 • Opis: Varno mobilno plačevanje iz virtualnega računa s pomočjo NFC tehnologije s prenosom vrednosti/tokna iz enega terminala (telefon oz. na splošno terminal povezan na sistem mobilnega plačevanja) na drugi terminal (telefon oz. na splošno terminal, NFC reader/NFC POS povezan na sistem Mobilnega plačevanja) brez možnosti vdora v sistem.
  Analiza varnosti NFC tehnologije za namene Mobilnega plačevanja  (plačevanje med dvema terminaloma z NFC tehnologijo (modul ali NFC tag), za namene javnega prevoza, plačevanje parkirnih listkov, plačevanje na avtomatih, plačevanje blaga in storitev pri trgovcih preko npr. NFC readerjev/NFC POS terminalov…)
  Izdelava praktičnega predloga POC:  uspešno naložena vrednost/token na terminal in uspešno prenesena vrednost/token med dvema terminaloma preko tehnologije NFC.


Mapiranje širokopasovne infrastrukture (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Omrežja in omrežne storitve
 • Opis: Analiza širokopasovnih sistemov in metod za mapiranje infrastruktur (npr. mapiranje fizične infrastrukture, storitev, širokopasovnih povezav). Možnosti za izkoriščanje sinergij med širokopasovnimi omrežji in drugimi infrastrukturami, vključno s prometom, energijo, vodo in kanalizacijo, ki lahko prispevajo k zmanjšanju visokih stroškov uvajanja.

 

Zasnova brezžične razvojne platforme za Android (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Andrej Kos e-mail
 • Področje: Aplikacije Android
 • Opis: Zasnujte brezžično platformo za mobilni OS Android, ki bo preko povezave Bluetooth prenašala podatke in palete vhodnih enot v programsko opremo telefona oz. tablice. Naloga zahteva postavitev strojne in programske platforme in pregled možnosti razpoložljivih senzorjev.

 

Varnostni vidki spletnih storitev (angl. Web services) (VSŠ)

 • Dodatne informacije: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Internetne komunikacije, Spletne storitve, Varnost
 • Opis: Pregled rešitev in pristopov k zagotavljanju avtentikacije in varnosti komunikacije pri rabi spletnih storitev  – Web Services. Analiza načinov zagotavljanja varnosti pri API-jih večjih ponudnikov spletnih aplikacij.

 

Dostopnost WWW (angl. Web accessibility) (UNI/VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Dostopnost WWW
 • Opis: Primerjajte pristope k implementacij dostopnosti v sistemih WWW. Dostopni CMS-ji vs. lastne rešitve za zagotavljanje dostopnosti.

 

Izdelava interaktivne aplikacije, ki vsebuje upravljanje z gestami, glasom ali na dotik (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pustišek  e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Analiza različnih modalnosti interakcije (upravljanje z glasom, gestami, zasloni na dotik) v interaktivnih sistemih ter zasnova sistema za upravljanje interaktivnih aplikacij (Windows, Android, po dogovoru lahko tudi na kateri od drugih platform). Izdelava pilotne postavitve.

 

Izdelava modula za MS Power Point za snemanje multimedijskih vsebin  (VSŠ)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava  dodatka (add-in) za MS PowerPoint, ki s pritiskom na gumb prične s snemanjem videa na lokalni disk preko  USB kamere. Kodiranje posnetka naj bo nastavljivo  v izbranem format u (ovojnica in kodek), mesto shranjevanja in ime datoteke nastavljivo preko vmesnika vtičnika.. Vtičnik naj bo izdelan v  Visual Studio C#.


Izdelava modula za sledenje govorca  z uporabo USB kamere  (VSŠ, UNI)

 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik e-mail
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava preprostega algoritma sledenja USB kamere z možnostjo upravljanja (pan,tilt, zoom) premikajoče se osebe. Sistem naj sledi uporabniku z omejeno hitrostjo gibanja (ni hitrega gibanja znotraj zornega kota). Sledenje je lahko izvedeno  preko zaznavanja objektne ravnine slikovnega kodiranja in/ali s pomočjo dodatnega mini RF oddajnika za pomoč sistemu pri geolokaciji osebe.


Sistem za nadzor in upravljanje inteligentnega doma preko mobilni terminalov

 • Mentor: doc. ddr. Iztok Humar e-mail
 • Področje: telekomunikacije, inteligentni dom, mobilni terminali
 • Opis: Sistemi inteligentnega doma omogočajo avtomatsko upravljanje naprav in procesov, kar povečuje energijsko učinkovitost, udobje in varnost. Pri tem je bistvenega pomena enostavna in – od povsod omogočena – interakcija uporabnika s sistemom, ki jo zagotavljajo mobilni terminali. Analizirajte sisteme inteligentnega doma, arhitekture informacijskega sistema in načine povezovanja (mehanizme, protokole, razpoložljive komunikacijske vmesnike) inteligentnih domov preko mobilnih terminalov v omrežje internet. Postaviti je potrebno ustrezne zahteve po pasovni širini. Preveriti je potrebno ustreznost komunikacijskih vmesnikov z zahtevami povezovanja s sistemom inteligentnega doma ter proučiti programske vmesnike API za povezovanje terminalov s sistemi inteligentnega doma.
  Za študente UNI/VSŠ.

 

Komentarji:
1 x komentirano
Tomaž
13.2.2013

Atraktivne teme.

Tvoj komentar:
Ime (obvezno)
E-naslov (ne bo objavljen) (obvezen)
URL